Børnehaven Tangeloppernes Læreplaner

Børnehaven Tangeloppernes mål for læring.

Børnehaven Tangelopperne har til formål, at støtte det enkelte barn i tilegnelsen af sociale færdigheder, samt forstå og handle på egne følelser.

Børnehaven Tangelopperne har fokus på at møde barnet der hvor det er , når det kommer fra dagplejen eller vuggestuen, og udfordre og guide det så det er rustet til den udfordring det er, at starte i skole.

I børnehaven Tangelopperne vil barnet blive mødt af engagerede voksne, der gerne vil barnet. Der vil være fokus på det enkelte barns trivsel, læring og udvikling af kompetencer.

Der vil være fokus på gode relationer børnene imellem. 

For at nå målet, arbejder vi med de 6 læreplanstemaer; barnets sociale kompetencer, barnets sproglige udvikling, krop og bevægelse, natur og naturfænomener og kulturelle udtryksformer og værdier. Vi bruger de fantastiske rammer, vi er omgivet af. Vi har nem adgang til både skov, sø, skolens hal og området ved Energimuseet.

Der vil i trygge rammer gives udfordringer der passer til det enkelte barn og plads til at lære og undersøge verden. Natur og kreativitet, musik og motorik, tryghed og struktur, leg og glæde vil alle være elementer, der indgår i vores hverdag

Børnehaven Tangeloppernes børnesyn

Hvert enkelt barn er unikt og har uendelig stor værdi. Hvert barn er et selvstændigt individ, med egne meninger og følelser. De voksne i Tangelopperne skal skabe rum for, at børnene lærer at kende egne følelser og meninger, og hjælpe dem til at få handleteknikker til at tackle udfordringen i, at andre vil have tingene på en anden måde.

De 6 læreplanstemaer:

Barnets alsidige personlige udvikling

For at klare sig i den verden vi er en del af, er der meget der skal læres og prøves. Det er derfor vigtigt at ethvert barn lærer sig selv godt at kende, og stoler på, at man er god nok, som den man er. Og at det er ok, at man ikke kan det samme som andre, men at man så kan nogle andre ting.

 

Mål:

-          Barnet skal føle sig respekteret, set hørt og forstået

-          Barnet skal føle sig anerkendt for de følelser det har, og støttes i at lære at håndtere dem. Fx glæde, vrede, frustration og sorg

-          Robuste børn med selvværd og selvtillid

-          Selvhjulpet

Tiltag:

-          Vi siger godmorgen til barnet og dets forældre hver morgen, og kommentere på forandringer og fravær

-          Vi støtter barnet i at hjælpe de andre børn, og i at være selvhjulpne.

-          Vi giver barnet succesoplevelser, så det får en tro på sig selv

-          Vi støtter barnet i at sige til og fra

-          Vi snakker om de forskellige følelser

-          Vi hjælper barnet til at forstå og agere i sine følelser, ved at sætte ord på. Fx jeg kan se du er vred,

-          Rose barnet

Tegn:

-          Vi ser barnet `hvile i sig selv`

-          Barnet holder fast i egne holdninger og grænser

-          Barnet lærer at mærke egne følelser og kende egne grænser

-          Barnet kan rumme og vise omsorg for andre

 

Barnets sociale kompetencer

Barnets sociale kompetencer skabes og styrkes i samspillet med andre, når det efterligner og spejler sig, modtager og giver respons. Barnet skal anerkendes, som den det er, med de styrker og svagheder det har med. Barnet skal have mulighed for at udforske fællesskabet, og der skal være plads til, at det ind i mellem ”falder ved siden af”, og opfører sig uhensigtsmæssigt, og dermed drage sine egne erfaringer.

Det er de voksnes ansvar, at der er en god og respektfuld omgangstone og atmosfære.

Mål:

-          Barnet er en del af fællesskabet

-          Barnet lærer at sige til og fra

-          Barnet kan etablere venskaber og relationer

-          Barnet kender de sociale spilleregler

Tiltag:

-          Vi laver aktiviteter med fokus på nye relationer

-          Vi hjælper barnet med at komme ind i lege

-          Vi giver barnet plads til at prøve selv at løse konflikter, men hvor vi iagttager, og hjælper med at komme godt igennem konflikten, hvis det er nødvendigt

-          Vi taler med barnet om, hvad der sker, hvis nogen er fraværende, hvad vi skal lave osv. Så barnet får en forståelse for de andre og omverdenen

-          De voksne viser sig som et godt eksempel, og er ansvarlige for en god og anerkende omgangstone

Tegn:

-          Barnet kan rumme og vise omsorg for de andre børn

-          Barnet afprøver og kan agere i de sociale spilleregler

-          Barnet siger til og fra over for de andre børn

-          Barnet deltager i aktiviteter sammen med de andre børn

-          Barnet hjælper andre børn hen til en voksen når de er kede af det

Barnets Sproglige udvikling

Sprog er en vigtig faktor i kommunikation, både verbalt og non-verbalt. Det er vigtigt, at barnet udvikler et alsidigt sprog, når det skal i kontakt med omverdenen og give udtryk for følelser, tanker og behov. Det er vigtigt i forhold til de sociale kompetencer.

I tangelopperne arbejder vi særligt med sprogudtale og sprogforståelse, men også med kropssprog, billedsprog og skriftsprog når de nærmer sig skolestart.

Mål:

-          Barnet skal øge sit ordforråd, og evne til at bruge sproget

-          Barnet skal lære at sætte ord på tanker og følelser

Tiltag:

-          Vi støtter barnet i at sætte ord på sine følelser og oplevelser

-          Vi synger og laver rim og remser

-          Vi snakker om, hvad der er sket og skal ske

-          Vi lytter til,, hvad barnet siger, og giver det tid til at få sagt det, det gerne vil sige

-          Vi hjælper barnet med at aflæse andres kropssprog

Tegn:

-          Barnet deltager i det vi snakker om

-          Barnet fortæller, hvad det har lavet fx i weekenden

-          Barnet begynder at kunne udtrykker følelser og tanker

-          Barnet udvider sit ordforråd

Krop og bevægelse

Ved at tage vare på kroppen og sikre sig dens udfoldelser, lægges grundlaget for fysisk og psykisk sundhed. Det er vigtigt, at barnet udfordres motorisk, og at de forskellige sanser bliver stimuleret. Det giver bedre forudsætning for, at klare udfordringerne fremtiden bringer. Eksempelvis er det vigtigt at balancesansen bliver stimuleret, da det har indvirkning på at sidde stille og lære at læse og skrive i skolen.

Mål:

-          Barnet oplever glæde ved at bruge kroppen og styrker sin fysiske sundhed gennem en aktiv hverdag

-          Barnet får erfaringer og viden gennem aktiviteter og sanseoplevelse, som danner fundamentet for trivsel, læring og udvikling

-          Vise følelser med hele kroppen

-          Barnet får et begyndende kendskab til sundt og usundt

Tiltag:

-          Der er aktiviteter , der indbyder til at bruge kroppen både fin-motorisk, grov-motorisk og sanse-motorisk

-          Der er tid til fri leg, hvor barnet har rig mulighed for at udfordre kroppen.

-          Vi tager os tid til at barnet selv tager tøj på, selv hælder vand op og klippe og tegne

-          Vi bruger skolens sal/hal til aktive lege og forhindringsbaner

-          Vi leger på legepladsen

-          Vi leger med perler

-          Vi bruger væltede træer i skoven til at klatre på

Tegn:

-          Barnet tør udfordre sig selv motorisk

-          Barnet bliver selvhjulpet

-          Barnet bliver bevidst om hvad det kan, og hvad det skal øve sig på

Natur og naturfænomener

I Naturen er der albuerum og højt til loftet. At eksperimenter med forskellige materialer giver forståelse for vægt, form og farver. Der er masser af sanseoplevelser og fysisk udfoldelse

Mål:

-          Barnet skal opleve årstiderne og deres skiften

-          Barnet skal lære at have respekt for naturen, og have kendskab til dyr og deres levevis

-          Barnet skal kende de forskellige vejrtyper- fx regn, blæst og solskin

Tiltag:

-          Vi bruger skoven, søen og Energimuseet.

-          Vi studerer smådyr i skov og sø

-          Vi er ude i al slags vejr

-          Vi hopper i vandpytter

-          Holder øje med årstiderne

-          Vi snakker hver dag om hvordan vejret er

Tegn:

-          Barnet har lyst til at være i naturen

-          Barnet er nysgerrigt på de dyr vi finder

-          Barnet deltager i de aktiviteter vi laver i naturen

-          Vi leger med mudder

 

Kulturelle udtryksformer og værdier

Det er vigtigt at kende til den kultur barnet vokser op i og er en del af. Det er også vigtigt at kende til andres kultur og erfare, at ikke alle lever som vi gør. Barnet skal også have mulighed for, at udtrykke sig ved hjælp af forskellige materialer og remedier, fx maling, papmache og klæd-ud-tøj

Mål:

-          Barnet skal vide, hvad det er en del af

-          Barnet skal vide, at der er andre der lever på en anden måde

-          Barnet skal udvikle sine sanser, kreativitet og fantasi

Tiltag

-          Vi markerer traditioner og højtider

-          Barnet tilbydes et varieret udbud af materialer og kreative legemuligheder

-          Barnet har mulighed for at klæde sig ud og lege de er en anden

-          Barnet har tid og rum til at fordybe sig i en leg, og derigennem afprøve andres kulturer

-          Vi leger regellege

-          Aktiviteter med maling og andre materialer

-          Læse eventyr

-          Emner om andre lande

Tegn:

-          Barnet har kendskab til højtider og traditioner

-          Barnet deltager aktivt i aktiviteter og regellege

-          Barnet eksperimentere med forskellige materialer

 

Børn med særlige behov

Alle børn inkluderes så meget som overhovedet muligt. Børn med særlige behov og udfordringer vil der i den givende situation blive lavet særlige handleplaner, der understøtter deres læring. Handleplanerne vil blive lavet i samarbejde med personale, forældre og evt. eksterne samarbejdspartnere som fx psykologer eller talepædagoger.

 

Det fysiske børnemiljø

-          Store vinduer der giver masser af lys

-          Fællesrum med farver, sakse, tape, papir osv. I børnehøjde

-          Legetøjet er i børnehøjde, så børnene kan blive inspireret til forskellige lege

-          Rum hvor døren kan lukkes og man kan lege uforstyrret

-          Puderum med store vinduer til fællesrum

-          Toiletter med lav dør, så barnet føler det har privatliv

-          Hvert barn har sin egen garderobe, med plads til eget overtøj og skiftetøj

-          Skov, sø, energimusset og skolens hal og legeplads tæt på, og noget vi bruger ofte

Det psykiske børnemiljø

Vi har fokus på at

-          Der er plads til at øve sig og lave fejl

-          De voksne viser tydeligt, at de gerne vil børnene

-          Børnene bliver mødt med åbne arme

-          Der er altid tid til at få sagt farvel til mor og far

-          Der er tid og rum til at fordybe sig i en leg

-          Der er voksenstyrede aktiviteter

-          Der er en fast dagsstruktur

-          Der er en fast ugestuktur

-          Vi snakker om, hvad vi skal lave, så børnene ved, hvad de kan forvente

-          Børnene bliver set og hørt

-          De voksne guider børnene i at løse konflikter

-          Der er en positiv stemning og omgangstone blandt personalet og forældrene, som smitter af på børnene

Det æstetiske børnemiljø

I børnehaven Tangelopperne er der

-          Flere opslagstavler, hvor vi kan hænge børnenes kreationer op

-          Store vinduer, hvor der kommer meget lys ind.

-          Udsigt til fodboldbane og skov

-          Vi bruger skoven, søen og byen

-          Børnene øver sig i at rydde op i garderoben, så den er overskuelig

-          Vi rydder op inden vi skal spise, så legeområderne virker overskuelige, når legen fortsætter igen.

-          Vi bager ofte boller, og børnene nyder duften af nybagte boller, når de kommer om morgenen

Hvad børnene selv siger om Børnehaven Tangelopperne

-          `de voksne, de er altid glade! ` - Selma 4 år

-          `de voksne er også gode venner` - Klara 5 år

-          `det er en meget dejlig legeplads, og røret er det allersjoveste, for der kan man lege hule, og man kan også klatre ovenpå det`- Linea 6 år

 

Revideret juni 2017

Gå til toppen